Wat is het?

De Maatlat Schoon Erf was ontwikkeld als instrument waarmee de overheid het emissie-loze erf fiscaal kon ondersteunen. Agrariërs die tussen 2018 en 2022 een Maatlat Schoon Erf-certificaat hebben behaald komen in aanmerking voor fiscaal voordeel via de MIA\Vamil regeling. Ondernemers die voor 31 december 2022 een aanvraag hebben ingediend kunnen via `Mijn aanvragen` in het hoofdmenu hun dossier inzien.

De Maatlat Schoon Erf richt zich op het boerenerf als geheel (en niet op de afzonderlijke onderdelen) en op de locaties op het erf waar emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen kunnen ontstaan. Het is een totaalpakket van (bovenwettelijke) maatregelen, eisen en criteria waaraan de voorzieningen op het boerenerf ten minste moeten voldoen. Zo zijn er criteria om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. De criteria hebben betrekking op de erven van veehouderij (melkvee, jongvee, vleesvee/runderen, vleeskalveren, schapen en geiten) en op akkerbouw-, bloembollenbedrijven, fruit- en boomteelt.

Het certificatieschema is per 1 januari 2023 geïnactiveerd.