Hoe ga ik te werk?

 1. Via deze website laat u zich (vrijblijvend) informeren over de Maatlat Schoon Erf en hoe u hier gebruik van kunt maken.
 2. Door op deze website de tekening van het veehouderij- en of teeltbedrijf te selecteren, kunt u direct zien aan welke regels en eisen het gecertificeerde boerenerf moet voldoen en welke keuzemaatregelen van toepassing zijn.
 3. Bestaande of nieuw aan te leggen/in te richten voorzieningen op het erf kunt u via het systeem (vrijblijvend) toetsen aan de eisen en criteria van de Maatlat Schoon Erf. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de gevraagde documentatie en gegevens ten behoeve van certificatie voor de Maatlat aanlevert en invoert in het systeem. Ook voegt u de nodige offertes toe. Het systeem helpt u daarbij. Het verplicht u nog tot niets. Na het invullen van de gegevens ontvangt u een samenvatting van alle gegevens en het resultaat en wordt u gevraagd of u een aanvraag voor certificatie wilt indienen.
 4. U vraagt de benodigde omgevingsvergunning aan voor de nieuwbouw of verbouw van het erf. Of, indien van toepassing, maakt de ondernemer melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
 5. Indien u op basis van het resultaat besluit om in aanmerking te willen komen voor een gecertificeerd boerenerf, dan contracteert u een van de aangegeven certificatie-instelling. Deze instellingen beschikken over een goedgekeurde licentie om een (ontwerp)certificaat voor uw boerenerf te mogen afgeven. Met de geselecteerde instelling gaat u uw aanvraag verder voorbereiden en uitvoeren.
 6. Op basis van de onderstaande documenten, gegevens en de situatie ter plaatse, beoordeelt de certificatie-instelling administratief of het ontwerp van het nieuwe of verbouwde erf voldoet aan de criteria van de Maatlat Schoon Erf:
  • een kopie van de offerte(s) voor de aanschaf en aanleg van het erf en bijbehorende onderdelen (de offertes hoeven nog niet ondertekend te zijn, maar dienen wel overeen te komen met de geplande bouw);
  • een kopie van de (aanvraag van de) volledige omgevingsvergunning of, indien van toepassing, van de ondertekende melding in kader van het Activiteitenbesluitmilieubeheer;
  • een gedetailleerde tekening van het gemelde erf;
  • lijst waarop staat welke maatregelen er worden uitgevoerd, welke keuzemaatregelen er worden genomen en hoeveel punten daarmee worden behaald, onderbouwd met offertes, relevante meldingen/vergunningen en tekeningen. Bij bouw in eigen beheer wordt in een aanvullende beschrijving aangeven op welke wijze aan maatregelen voldaan gaat worden en waar deze worden gerealiseerd op het erf;
  • U verklaart in dat geval door ondertekening van de aanmelding dat hij van plan is het erf, zoals op de tekening aangegeven, te willen gaan bouwen (middels een modelverklaring). Bij voldoen aan de criteria zal de certificatie-instelling een erfontwerpcertificaat afgeven. Een erfontwerpcertificaat is maximaal 24 maanden geldig. Dus u heeft 24 maanden de tijd om het erf aan te leggen conform het erfontwerpcertificaat. De certificatie-instelling kan bij het beoordelen van het erfontwerpcertificaat in het auditrapport aangeven of er maatregelen zijn die bij oplevering niet meer kunnen worden gecontroleerd. De ondernemer moet dan zorgen dat er foto’s van de betreffende onderdelen bij de bouw worden genomen.
 7. Indien uw aanvraag positief wordt beoordeeld, dan ontvangt u het zogenaamde erfontwerpcertificaat. Deze is maximaal 2 jaar geldig. Dat wil zeggen, u heeft na afgifte van het erfontwerpcertificaat maximaal 2 jaar de tijd om alle voorzieningen conform de aanvraag uit te voeren
 8. Na oplevering van het erf dient het erfcertificaat te worden behaald. De certificatie-instelling zal voor dit erfcertificaat een administratieve en fysieke inspectie uitvoeren. Het erf wordt getoetst op het certificatieschema dat geldig was bij aanmelding van het erf. Dit is het certificatieschema dat van toepassing was bij het erfontwerpcertificaat. Het is toegestaan dat het uiteindelijke erf op onderdelen afwijkt van de situatie waarvoor het erfontwerpcertificaat is verkregen, maar ook in deze gewijzigde situatie moeten voldoende punten worden behaald. Het erf wordt niet alleen getoetst op aanwezigheid, maar ook op het in werking zijn van de genomen maatregelen. De certificaathouder heeft alle van toepassing zijnde vergunningen en/of meldingen.
 9. Een erfcertificaat is minimaal 1 jaar geldig. Indien de ondernemer geen doorlopend certificatiecontract afsluit, vervalt de geldigheid van het erfcertificaat en wordt het certificaat binnen twee weken na het beëindigen van het contract met de certificatie-instelling actief ingetrokken door de certificatie-instelling. Certificaten blijven te allen tijde eigendom van de certificatie-instelling.
 10. Als er klachten zijn over de werkwijze van de certificatie-instelling, dan is de klachtenprocedure van deze certificatie-instelling de eerste stap die genomen kan worden. Indien deze procedure niet bekend is, kan deze bij hen opgevraagd worden. Als er vragen of discussies zijn betreffende een inhoudelijk aspect van de criteria dan kunnen deze aan het College van Deskundigen agro/food worden voorgelegd.