Wat is het?

De Maatlat Schoon Erf, versie 3, is op 1 januari 2020 in werking getreden en is geldig tot en met 31 december 2020. De Maatlat heeft als doel het aanleggen/inrichten van een integraal en duurzaam boerenerf waarbij nagenoeg geen erfemissie meer plaatsvindt naar het oppervlaktewater en de bodem. De Maatlat sluit hiermee aan bij het doel vanuit de Europese Kaderrichtlijn water, dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in.

De Maatlat Schoon Erf is een totaalpakket van maatregelen om te komen tot een (nagenoeg) emissiearm erf. De maatlat beschrijft randvoorwaarden en criteria waaraan het erf als geheel en de voorzieningen op het erf moeten voldoen. Het eindresultaat is een gecertificeerd boerenerf. Omdat de Maatlat Schoon Erf bijdraagt aan een betere waterkwaliteit, heeft de overheid de maatlat opgenomen in de MIA/Vamil regeling. De maatlat is ontwikkeld voor erven van de volgende bedrijven:

  • Veehouderij: melkvee, jongvee, vleesvee, vleeskalveren, schapen en geiten.
  • Akkerbouw: akkerbouwproducten en vollegrondsgroententeelt.
  • Bloembollen.
  • Fruitteelt.
  • Boomkwekerijen.