Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemeen

 1. Onder deze voorwaarden wordt onder AgriWijzer verstaan Broos Water BV te Emmeloord.
 2. Onder afnemer wordt verstaan een ieder die met AgriWijzer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten tot afname van een AgriWijzer-overeenkomst.
 3. Applicatie(s): databanken, (online) kennisbanken, informatieproducten en/of andere uitgaven, inclusief computerprogrammatuur en inclusief online updates, die online door AgriWijzer aan afnemer ter beschikking worden gesteld.
 4. AgriWijzer-overeenkomst: de overeenkomst en/of rechtsbetrekking tot het aangaan van een abonnement met betrekking tot het online ter beschikking stellen van een applicatie door AgriWijzer, waarvan deze voorwaarden een onlosmakelijk deel uitmaken.
 5. Een verwijzing door afnemer naar eigen inkoop-, leverings- of andere voorwaarden worden door AgriWijzer niet aanvaard.
 6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door AgriWijzer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht c.q. overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.
 7. De afnemer met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met AgriWijzer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 2: Verplichtingen

 1. AgriWijzer zal de inhoud van de applicaties altijd met de grootst mogelijke zorg samenstellen en binnen de context van de overeenkomst de belangen van afnemer naar beste weten en haar diensten naar beste kunnen en wetenschap verrichten.
 2. AgriWijzer zal alles vermijden wat de onafhankelijkheid van applicaties kan schaden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van de aanbieding, voorwaarden en bepalingen.
 2. Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting.
 3. Aanbiedingen van AgriWijzer zijn één maand geldig vanaf de dag van verzending, of zoveel korter als in de aanbieding is gespecificeerd.
 4. Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn slechts bindend indien de wijzigingen door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke overeenkomst.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. De AgriWijzer-overeenkomst komt tot stand indien afnemer een abonnement heeft genomen op afname van de applicaties en het verschuldigde jaarbedrag voor de eerste keer heeft betaald. Direct na het afsluiten van een abonnement dient afnemer via iDEAL of bankoverboeking zijn betaling te doen. Zonder betaling wordt geen toegang verleend aan de afgeschermde pagina's van AgriWijzer.
 2. De AgriWijzer-overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dan wel uit aard, inhoud of strekking van de AgriWijzer-overeenkomst voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gedurende de contractperiode is AgriWijzer verplicht om de applicaties waarvoor een abonnement is afgesloten beschikbaar te stellen aan afnemer. De applicatie wordt aan afnemer ter beschikking gesteld door het verstrekken van inloggegevens waarmee afnemer toegang krijgt tot de applicaties. De inloggegevens zijn persoons- of bedrijfsgebonden en mogen niet aan onbevoegde derden worden verstrekt.
 2. Afnemer dient voor het gebruik van de applicatie gebruik te maken van een webbrowser.
 3. Afnemer mag de applicatie gedurende de looptijd van de applicatieovereenkomst door bevoegde gebruikers binnen zijn organisatie laten gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de applicatieovereenkomst.
 4. Binnen de applicatie kunnen rechten toegewezen aan de gebruikers die namens afnemer gebruik maken van de applicatie. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van de user accounts voor haar eindgebruikers.
 5. Gebruik van de applicatie is beperkt tot de in applicatieovereenkomst vermelde aantal gebruikers of een anderszins overeengekomen maximum.
 6. Afnemer mag de applicatie uitsluitend gebruiken:
  1. ten behoeve van de eigen bedrijfsactiviteiten van afnemer,
  2. voor zover dit niet leidt tot exploitatie van de applicatie,
  3. voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van AgriWijzer dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van de applicatie niet in gevaar wordt gebracht.
 7. Het is afnemer niet toegestaan om:
  1. derden toegang tot de applicatie te verschaffen of de applicatie te laten gebruiken;
  2. de applicatie te gebruiken op een wijze die verboden is op grond van wetten, regels of overheidsvoorschriften- of besluiten;
  3. de rechten van derden te schenden;
  4. op welke wijze dan ook onbevoegd toegang trachten te verkrijgen tot de applicatie,
  5. gegevens, accounts, of netwerken, om deze te verstoren;
  6. op welke wijze dan ook de applicatie te schaden of het gebruik ervan door derden te belemmeren;
 8. Voor zover technologie of software van derde partijen benodigd is voor het gebruik van de applicatie, dan is afnemer zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een gebruiksrecht daarop onder de voorwaarden die de betreffende derde partij daar aan stelt.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine wijzigingen aan de applicaties noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan AgriWijzer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde informatie tenminste een gelijkwaardige kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan afnemer worden medegedeeld. Indien aanpassingen aan de applicaties zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen.
 10. AgriWijzer zal gepland onderhoud aan de applicaties tijdig op de website AgriWijzer.nl bekend maken, en het onderhoud zoveel mogelijk na 20.00 uur uitvoeren zodat afnemer hiervan geen hinder ervaart.
 11. AgriWijzer is niet verantwoordelijk voor communicatiemiddelen, netwerken of andere middelen die nodig zijn om Afnemer in staat te stellen de applicaties te gebruiken. AgriWijzer is niet verantwoordelijk voor storingen in de communicatie tussen afnemer en de applicatie, of schade die de applicatie middelen van afnemer toebrengt.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6: Diensten van derden

 1. Derden kunnen binnen de applicaties hun diensten en producten aanbieden. AgriWijzer staat niet in voor de juistheid of kwaliteiten van de door derden aangeboden diensten en producten. Aan het gebruik van deze diensten en producten van derden kunnen aanvullende kosten verbonden zijn wanneer afnemer hier optioneel gebruik van wenst te maken. Indien afnemer producten en/of diensten van een derde afneemt, gaat afnemer met deze derde daartoe een afzonderlijke overeenkomst aan waar AgriWijzer geen partij bij of in is. AgriWijzer is niet aansprakelijk voor de producten of diensten en eventuele schade die uit het gebruik daarvan door afnemer voortvloeit. Inhoud van het handelen of adviseren van derden zijn niet door AgriWijzer beoordeeld op onder andere juistheid, volledigheid of rechtmatigheid.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7: Eigendomsrechten

 1. AgriWijzer blijft eigenaar van de verstrekte informatie op de applicaties. Dit geldt tevens voor alle aan de applicatie verbonden intellectuele eigendomsrechten en software.
 2. Het is afnemer, onder vermelding van het copyright van AgriWijzer toegestaan om checklists, stroomschema's en dergelijke te kopiëren voor intern gebruik.
 3. Externe publicatie, openbaarmaking, of opslag op welke wijze dan ook van verstrekte informatie op de applicaties is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van AgriWijzer.
 4. Toegang tot het gebruik van de applicaties door afnemer houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.
 5. In geval van schending van het auteursrecht van AgriWijzer door afnemer, kan AgriWijzer per overtreding een direct en ineens opeisbare boete ter grootte van het bedrag dat AgriWijzer ter zake van de vervaardiging van genoemde gescheiden aan afnemer in rekening heeft gebracht, of een schadevergoeding te vorderen indien en voor zover de schade het bedrag der boeten overtreft.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. AgriWijzer heeft op zorgvuldige wijze en naar beste geweten alle informatie, waaronder adviezen, ideeën, meningen en/of instructies in de applicaties verwerkt naar de stand van het recht en de wetenschap ten tijde van het invoeren van de informatie in de applicaties, doch AgriWijzer en haar auteurs kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. AgriWijzer en haar auteurs aanvaarden dan ook geen volledige aansprakelijkheid die het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de in de applicaties gegevens informatie.
 2. AgriWijzer is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan bij afwijking door afnemer van het door AgriWijzer gegeven advies.
 3. AgriWijzer is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door afnemer is verstrekt.
 4. AgriWijzer is te allen tijde gerechtigd om gebrekkige informatie in de applicaties binnen een redelijke termijn - en indien mogelijk - kosteloos te herstellen. Ingeval van aansprakelijkheid blijft de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van een abonnementsjaar, waarbij indirecte schade zoals vertragingsschade of gederfde winst of omzet uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 5. Afnemer dient niet enkel en alleen af te gaan op de gegeven informatie in de applicatie, maar tevens ook af te gaan op haar eigen kennis en inzicht, alsmede van de door afnemer in geschakelde of nog in te schakelen derden. voor schade geen aansprakelijkheid.
 6. Storingen in de applicatie kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van AgriWijzer jegens afnemer of derden.
 7. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het zelfstandig bewaren van de in de applicaties opgeslagen gegevens. AgriWijzer is dan ook niet verantwoordelijk voor het verminken of verloren gaan van opgeslagen data.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9: Klachtenregeling

 1. Afnemer is gehouden om klachten met betrekking tot het gebruik van de applicatie dan wel het opvolgen van adviezen van AgriWijzer schriftelijk aan AgriWijzer kenbaar te maken binnen veertien dagen nadat afnemer van de klacht kennis genomen heeft, of van de klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.
 2. Afnemer is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als bedoeld in dit artikel.
 3. Indien de klacht gerechtvaardigd is, heeft AgriWijzer het recht om, naar haar keuze het betaalde bedrag te verlagen, dan wel de uitkomsten van haar werkzaamheden te verbeteren.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 10: Vrijwaring

 1. Afnemer is gehouden tot vrijwaring van AgriWijzer voor aanspraken welke tegen AgriWijzer in het kader van de AgriWijzer-overeenkomst worden ingediend door derden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 11: Beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt beëindigd op de overeengekomen datum van de ArgriWijzer-overeenkomst of het moment dat aan het overeengekomen resultaat of inspanning naar mening van beide partijen volledig is voldaan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 12: Ontbinding en opschorting

 1. De overeenkomst kan door afnemer als ook door AgriWijzer ontbonden worden verklaard indien er sprake is van niet, niet volledige of niet tijdig nakoming van de AgriWijzer-overeenkomst door de wederpartij.
 2. Alvorens tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, dient de wederpartij met opgaaf van reden schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn gegeven te worden om alsnog deugdelijk te presteren.
 3. Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijd beëindigen zonder tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.
 4. AgriWijzer is gerechtigd de AgriWijzer-overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien AgriWijzer het aanbieden van de applicatie staakt.
 5. Indien buiten schuld van AgriWijzer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd. Alsdan wordt de leveringstermijn in ieder geval met zeven (7) werkdagen verlengd zonder dat AgriWijzer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden en zonder dat zij gehouden is afnemer enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen.
 6. Het is AgriWijzer toegestaan om de toegang tot de applicatie op te schorten of geheel te ontzeggen indien AgriWijzer van oordeel is dat afnemer de op haar rustende verplichtingen niet of niet correct nakomt of indien AgriWijzer van oordeel is dat het gebruik van de applicatie een bedreiging vormt voor het functioneren of de betrouwbaarheid van de applicatie.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 13: Overmacht

 1. AgriWijzer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor AgriWijzer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van AgriWijzer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de overeenkomst niet konden worden voorzien. Onder genoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, diefstal en andere ernstige storingen van AgriWijzer of diens leveranciers.
 2. AgriWijzer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
 3. Indien AgriWijzer binnen een redelijke termijn niet meer in staat blijkt haar verplichtingen jegens afnemer na te komen in geval van overmacht, hebben zowel AgriWijzer als afnemer het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat AgriWijzer jegens afnemer gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.
 4. Indien AgriWijzer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is AgriWijzer gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 14: Prijsaanpassingen

 1. AgriWijzer is bevoegd de tarieven per 1 januari van elk jaar te verhogen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 15: Toepasselijk recht, geschillen

 1. Tenzij anders overeengekomen zal de overeenkomst onderworpen zijn aan het Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist door de rechtbank te Lelystad, tenzij AgriWijzer een andere rechtbank aanwijst of indien dwingendrechtelijke bepalingen hieraan in de weg staan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 16: Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen afnemer en AgriWijzer in te houden. Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepalingen daarvan, tot onredelijke en onbillijke uitkomsten mochten leiden, kan elke der partijen de toepasselijkheid daarvan ter discussie stellen.

Terug naar inhoudsopgave

service pagina's

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

KringloopWijzer
Melkveehouderij

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.

AgriWijzer
is ontwikkeld door