Disclaimer

AgriWijzer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van AgriWijzer zijn verbonden. AgriWijzer is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AgriWijzer is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van AgriWijzer worden aangeboden.

AgriWijzer garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is. AgriWijzer garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AgriWijzer garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

AgriWijzer is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan AgriWijzer. Je vrijwaart AgriWijzer voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

service pagina's