Privacy

Deze website is samengesteld door Broos Water BV, eigenaar van AgriWijzer, gevestigd te Emmeloord.

Toegestane gebruik

U dient zich als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van AgriWijzer en/of derden;
  • het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AgriWijzer, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van AgriWijzer, waarbij de website binnen de kaders van AgriWijzer verschijnt) aan te brengen, indien AgriWijzer daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt AgriWijzer zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij AgriWijzer en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en AgriWijzer in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van AgriWijzer. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van AgriWijzer en/of haar leveranciers, behoudt AgriWijzer zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Bescherming persoonsgegevens

AgriWijzer werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. AgriWijzer zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en AgriWijzer zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. AgriWijzer is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. AgriWijzer is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal AgriWijzer trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. AgriWijzer zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.

Het verwerken van gegevens

AgriWijzer kan uw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben om nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van AgriWijzer.

Wijzigingen

AgriWijzer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

service pagina's

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

Sensoterra
Bodemvochtsensoren

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.

AgriWijzer
is ontwikkeld door